Wiadomości

Komitet Organizacyjny informuje, że w sprawie powołania naszego Stowarzyszenia, uzupełnia dokumenty. Po ich uzupełnieniu w najbliższym możliwym terminie zamierza przesłać je do Sądu.Płk Stanisław Goleniowski jako ostatni z absolwentów WSOWŁ - pierwszego rocznika WSOWŁ - promocji z 1971 roku, opuścił zacne grono żołnierzy zawodowych i udał się na emeryturę. [Jan S. 28.01.2009 r.]


STOWARZYSZENIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ "ŻANDARM"
Z życia Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia - pułkownikiem

(11-09-2009, 14:18)

11 września 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie odbyła się miła uroczystość.

prezes

Decyzją nr 1244/K z dniem 15 sierpnia 2009 r. Minister Obrony Narodowej mianował niebędącego w czynnej służbie wojskowej ppłk w st. sp. Jana Juliana SKOŚKIEWICZA na stopień PUŁKOWNIKA


prezes

W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty mianowania wręczył komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dr Roman ĆWIKLIŃSKI, życząc jednocześnie nowo mianowanym pułkownikom sukcesów w pracy dla dobra Sił Zbrojnych.

W imieniu nowo mianowanych podziękowania Ministrowi Obrony Narodowej i komendantowi WSzW w Warszawie złożył płk rez. Andrzej Sobolewski.

prezes

Link do strony tej wiadomości


Porozumienie podpisane

21 stycznia 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy między ministrem obrony narodowej i Stowarzyszeniem Żandarmerii Wojskowej "Żandarm". W imieniu ministra podpis złożył sekretarz stanu do spraw społecznych i profesjonalizacji Czesław Piątas. Stowarzyszenie reprezentował jego prezes - Jan Skośkiewicz.

prezes

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" jest organizacją pozarządową, z którą formacja szkarłatnych beretów ściśle współpracuje na rzecz obronności. Dlatego też w spotkaniu wziął udział w imieniu Komendanta Głównego ŻW szef Sztabu - zastępca komendanta płk dypl. Zbigniew Powęska. Na uroczystym podpisaniu porozumienia nie zabrakło również dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, którego reprezentował płk Mirosław Karasek oraz szefa Oddziału Komunikacji Społecznej płk. Jarosława Dębskiego, z którym Stowarzyszenie współpracuje na co dzień.

prezes

Ministerstwu Obrony Narodowej zależy na współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz obronności, promują wojsko w społeczeństwie. W dobie wojska zawodowego więź ze społeczeństwem jest szczególnie ważna - podkreślił podczas spotkania minister Piątas. Prezes Stowarzyszenia podziękował za dotychczasową życzliwość i pomoc okazywaną Stowarzyszeniu i zapewnił, że podpisanie porozumienia będzie bodźcem do dalszej, owocnej pracy.

prezes

Kolega Jan Skośkiewicz został prezesem Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej ŻANDARM
W dniu 26.03.2008 r. na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


prezes

Gratulujemy Koledze.


W związku z brakiem zainteresowania zamykam poprzednią stroną integracyjną.
Przedstawiam tu wpisy z Księgi Gości.
Nie można zagubić wspomnień. Dawniej Księga Gości nazywana PAMIĘTNIKIEM, przywoływała wspomnienia i pomagała żyć w latach starszych.


strona 1 Księgi Gości

strona 2 Księgi Gości.Wymagane dokumenty:DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Stowarzyszenia Absolwentów WSOWŁ „PROMOCJA 1971”

Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................

legitymujący(a) się dowodem osobistym serii .......... nr ...............................................

nr PESEL ....................... zamieszkały(a) w ................................................................

................................................................................................................................

akceptuję cele statutowe i deklaruję przystąpienie do

Stowarzyszenia Absolwentów WSOWŁ „PROMOCJA 1971”

jako członek zwyczajny.

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz oraz opłacania obowiązujących składek członkowskich.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnianie ich w celach statutowych przez Stowarzyszenie (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 poz.883).
.................. , dnia ..................................

...................................................

(podpis składającego deklarację)
........................ , dnia ..................................OŚWIADCZENIEJa .......................... ..................... s/c ........................ ur. ...........................

w ................................ nr dowodu osobistego ...............................................

oświadczam, że:

  • jestem obywatelem polskim,
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jestem pozbawiony(a) praw publicznych.

......................................................

(podpis składającego oświadczenie)
ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ZJAZDEM ABSOLWENTÓW WSOWŁ „PROMOCJA 1971”

W Zjeździe wzięło udział 89 kolegów absolwentów WSOWŁ - PROMOCJA 1971 oraz 9 osób - zaproszonych gości. W tygodniu poprzedzającym Zjazd, dwóch kolegów telefonicznie zgłosiło chęć wzięcia udziału w Zjeździe. Zostali „zaprowiantowani”, dokupiono upominki. Niestety nie przyjechali.
Na konto wpłaciło 88 uczestników Zjazdu - jeden kolega ze względu na trudną sytuację materialną, uchwałą Komitetu Organizacyjnego, został zwolniony z wniesienia opłaty.
88-ciu uczestników Zjazdu wpłaciło na konto po 200,00 zł = 17 600,00 zł
DOCHÓD OPIS OPERACJI  KOSZTY 
17 600 Wpłaty na konto bankowe LukasBank -
790 Wpłaty indywidualne kolegów na opracowanie i rozesłanie płyt CD z filmami izdjęciami. -
18 390 Razem kwota do rozliczenia: -
- Wydatki związane z przygotowaniem do Zjazdu: identyfikatory, medale pamiątkowe, materiały biurowe itp. 2 730
- Opracowanie i przygotowanie materiału filmowego z poprzednich i obecnego Zjazdu. Profesjonalne nagranie na płyty CD. 1 097
- Wydatki dotyczące Zjazdu:
  • opłata bankietu,
  • opłata noclegu,
  • zakup artykułów które nie mogły być na fakturze.
14 000
- Wydatki związane z opracowaniem płyt CD ze zdjęciami ze Zjazdu i rozesłaniem ich do uczestników Zjazdu. 561
- Razem wydatki: 18 388

Wszystkimi wyciągami bankowymi, fakturami i rachunkami dysponuje Kol. Jan Skośkiewicz. W każdej chwili są do wglądu osób zainteresowanych.
I to na tyle.


Aktualizacja w dniu 11 września 2009 roku.© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski